Aurrekontuak

SARRERAK

Transferen tziaarruntak

4.948.350,00 €

Zeharkako Zergak

100.000,00 €

Tasak eta bestelako sarrerak

1.784.940,00 €

Ondarezkoak

55.916,07 €

Zuzeneko zergak

1.615.000,00 €

Inbertsio errealak besterentzea

200.000,00 €

Guztira

8.704.206,07 €

GASTUAK

Ondasun arruntak eta zerbitzuak

3.822.208,73 €

Finantz pasiboak

454.000,00 €

Pertsonalak

2.224.034,30 €

Kapital transferentziak

142.650,00 €

Transferentzia arruntak

1.578.227,45 €

Finantz aktiboak

100,00 €

Inbertsio errealak

455.370,59 €

Finantza gastuak

27.615,00 €

Guztira

8.704.206,07 €